MJØ Ndalen 1

Sambruksgate med lek og aktivitet

MJØ Ndalen 2

5 minutters by

MJØ Ndalen 3

Blå grønne forbindelser på tvers av elva

MJØ Ndalen 4

Stasjonsparken, nytt målpunkt ved Mjøndalen stasjon

MJØ Ndalen 5

Klimaparken, nytt målpunkt på Krogstadelva med populært klimasenter

5-minuttersbyen - i Nedre Eiker

5-minuttersbyen er en mulighetsstudie og innspill til Nedre Eikers kommuneplanarbeid i 2013 -14, og et forslag om å utvikle et samlende tett byområde på tvers av Drammenselva, med utvidelse av Mjøndalen sentrum og deler av Krogstadelva.

Mjøndalen/Krogstadelva representerer med sin lokalisering sentralt i Buskerudbyen, og nær Drammen, en unik mulighet som et fremtidsrettet bærekraftig bysamfunn. Hvis områdets styrker og kvaliteter utnyttes kan stedet bli et av regionens mest attraktive bostedsvalg for familier i etableringsfasen.

Grepet bygger på fortetting gjennom tre strategier som styrker stedets identitet, utnytter potensialer og reduserer svakheter og trusler - og som samlet gir bedre folkehelse. Strategiene er:

• 5-minuttersbyen – raskere tilgjengelighet til det meste – der du lettere kan sykle og gå, mens bilen lettere kan stå. To sentrale fokuspunkt for fortetting vil være nytt knutepunkt ved Mjøndalen stasjon, og nytt klimasenter i kjernen av en ny bydel på Krogstadelva.

• Blå-grønne forbindelser – smartere bruk av ubebygde arealer – for bedre og grønnere sammenhenger som også gir sikre flomveier. Tilrettelegge for økt bruk av begge elvebreddene ved etablering av en ny gangbro og direkte bruk av selve vannflaten i elverommet til ulike aktiviteter.

• Den nære byen – mer lek og aktivitet i gatene. Mjøndalens kvartalsstruktur fortettes med familievennlige boliger rundt nye barnevennlige og grønne sambruksgater, der en nær by handler om samordnet bolig og gateutforming, samt å utvikle et bysenter preget av gangavstand fra bolig til alle nødvendige funksjoner. De aller fleste adkomstgater i Mjøndalen kan utvikles som sambruksgater (shared space), gater utformet på fotgjengers premisser.

MJØ Ndalen 6

Ulike gatesnitt med inndeling etter grad av miljøvennlighet og offentlighet.

  • Sted: Mjøndalen og Krogstadelva, Nedre Eiker
  • Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune
  • Samarbeidspartnere: Plan Urban, STUDIO hp og Elin Børrud (NMBU)
  • Omfang: 1000 daa.
  • Tidsrom: 2013