BR Enninghaugen illuplan

Brenninghaugen gård, på Slattum i Nittedal

BR Enninghaugen perspektiv

Sett fra vest

BR Enninghaugen perspektiv bofelles

Boligene i sørøstre hjørnet ble vurdert til bofellesskap.

Boliger på Brenninghaugen gård

De 25 vertikaldelte tomannsboligene og rekkehusene er organisert rundt et felles uteoppholdsområde med gode solforhold. Tomten ligger i helning mot nordøst. Boligene er i hovedsak over to plan. Byggene er enkle volumer med asymmetrisk tak. Takvinkel er valgt med hensyn på å kunne utnyttes til energiløsninger som solfangere. Takformen gir også mulighet for større innvendige romhøyder med bruk av overlys gjennom takvindu.

Ved planlegging av området er det lagt vekt på å opprettholde ett åpent og lett uttrykk. Byggene er forskjøvet i forhold til hverandre for å muliggjøre åpenhet i flere fasader, samt gi variasjon i fasadene med tanke på plassering av vinduer og privat disponible uteområder.

Det ble vurdert å innpasse et bofellesskap for ungdom med behov for tilrettelagt bolig som en naturlig del av boligområdet. Plassering i nordøstre hjørne ble valgt ut fra nærhet til parkering og tilgang på skjermede utearealer. Skisseprosjektet ble utviklet i nært samarbeid med foreldregruppen, og de 6 leilighetene ble tilpasset brukernes individuelle behov og ønsker.

  • Sted: Nittedal
  • Oppdragsgiver: Boligbyggelaget USBL
  • Omfang: 3400 m2 BTA
  • Tidsrom: 2015
  • Prosjekttype: boliger, bofellesskap, tomannsboliger, rekkehus, forprosjekt, rammesøknad, detaljregulering