GV persp oversikt 1600

Oversiktsbilde fra vest ( illustrasjon: Futhark/Brick )

GV persp MV 1600

Fra sør i Malerhaugveien. ( illustrasjon: Futhark/Brick )

GV persp gårdsrom 1600

Gårdsrommet sett fra sør ( illustrasjon: Futhark/Brick )

GV dia struktur

Diagrammene viser foreslått bygningsstruktur som skaper gode definerte utearealer skjermet for støy. For å integrere kulturminnet på en god måte uten at for store deler av prosjektets utearealer beslaglegges, fjernes 1/3 av byggets dybde. Strukturen åpnes mot gangforbindelsen i sør og gir grønne sammenhenger

GV dia gangforbindelser

Prosjektet bidrar til nye gangforbindelser i sør og øst, som kopler seg til de overordnede sammenhengene på Ensjø.

GV dia gårdsrom

Prosjektet åpnes mot sør og nordre tverrforbindelse, og gir opplevelse av gårdsrom og kulturminne fra den allmenn tilgjengelige gangveien.

Brusfabrikken

Sammen med Futhark, for Obos Nye Hjem, utarbeider vi detaljregulering for boligprosjektet Brusfabrikken på Ensjø i Oslo.

Ensjø har i flere år vært under transformasjon fra næring til bolig. Planprogram for transformasjon av Ensjø fra bilby til boligby ble utarbeidet av Oslo kommune i 2004. Andre overordnede føringsdokumenter er blant annet Strategisk plan for Hovinbyen, fra 2016, og Konseptvalgutredning (KVU) for sykkelvei i Grenseveien fra 2022.

Tomten ligger til Nordre tverrforbindelse som er del av den helhetlige grønnstrukturen i Veiledende Plan for Offentlige Rom (VPOR) for Ensjø. Øst for tomten kommer nye Ensjø barneskole. Prosjektet vil bidra til å fullføre nettverket av gangforbindelser og sammenhenger.

Industrihallen som ble bygget på 50-tallet for Jarlsberg Mineralvann reguleres til kulturmiljø, og ønskes transformert og integrert i boligprosjektet. Bygningen ligger til Malerhaugveien og vil med sin karakteristiske form fremstå som et identitetsmerke for boligkvartalet så vel som nærmiljøet, og bidra til at deler av industrihistorien blir bevart. Som følge av medvirkning med nabolaget er det en intensjon å tilrettelegge hallens midtre hvelv til nærmiljøtilbud slik som Petersborghuset lenger vest på Ensjø.

  • Sted: Ensjø, Oslo
  • Oppdragsgiver: Obos Nye Hjem
  • Samarbeidspartnere: Futhark, Dronninga Landskap
  • Omfang: 8,7 daa, 167 leiligheter, 1 kulturminne
  • Tidsrom: 2018 - pågående. Sendt inn til 2. gangsbehandling
  • Prosjekttype: Boliger, detaljregulering, forbindelser, kulturmiljø