Bryn

alt.arkitektur har utredet transformasjon av eksisterende næringsområde til bymessig fortetting med hovedvekt på bolig. Område ligger rett ved Brynseng T-banestasjon, planlagt bussterminal og togstasjonen på Bryn. Forslaget legger til grunn overordnede føringer fra Kommuneplanen 2017, Strategisk plan for Hovinbyen og VPOR for Bryn. I undersøkelsen er det vist en trinnvis utvikling av området hvor det er tatt hensyn til eksisterende tomtestruktur. Forslaget har hatt fokus på boligkvaliteter i tett kvartalstruktur. En sammenhengende underetasje dekker behov for boder, samt parkering for sykler og biler. Kvartalene som ligger nærmest stasjonen er foreslått med næring i 1. og deler av underetasje.

Bryn B situasjonsplan

Situasjonsplan trinn 2

Bryn C perspektiv

Illustrasjon av trinn 2

Bryn D fugleperspektiv

Fugleperspektiv trinn 1

Bryn E fugleperspektiv

Fugleperspektiv trinn 3

Bryn F snitt

Snitt med ny Brynseng stasjon

Studien har vist alternative utbyggingsrekkefølger med ny boligbebyggelse. Kravene i utearealnormen for Oslo kommune, kategori 1 og 2 er lagt til grunn. Studiet ble utført for tidligere tomteeiere i området og tomtene ble etter utarbeidelsen av prospektet solgt videre.

alt.arkitektur bistod også i plansamarbeid med interessenter i området. Arbeidet var initiert av PBE som en del av Urbact i Hovinbyen. Urbact er et EU-prosjekt som har til hensikt å revitalisere sentrumsperiferien til en naturlig forlengelse av sentrum. alt.arkitektur har bidratt i prosjektet som en representant for tomteeiere på Bryn. Arbeidet har bestått i medvirkning i workshop, møter og presentasjoner. Det har vært undersøkt plangrep som er uavhengig av dagens tomtegrenser, opp mot alternative plangrep som legger dagens tomtegrenser helt eller delvis til grunn. Det har vært et mål for arbeidet å finne et felles plangrep for området som kunne bidra til en enklere reguleringsprosess. I arbeidet har det inngått seminarer om alternative og innovative måter å drive byutvikling på i den urbane randsonen.

  • Sted: Bryn, Oslo
  • Oppdragsgiver: SAJA Eiendom, Stave Maskin, Bryn og Brynseng Eiendom, Invistire
  • Omfang: ca 101 600kvm BTA over terreng på et område på ca 40 daa.
  • Tidsrom: 2017