DAMP perspvest2

fra vest ( foto: Ivan Brodey )

DAMP perspvest

fra vest ( foto: Ivan Brodey )

DAMP perspsør

fra sør ( foto: Ivan Brodey )

Dampsaga barnehage

DAMP sitplan

Situasjonsplan

DAMP illplan

Illustrasjonsplan

Hellebæk ligger like nord for Kongsberg stasjon og den første dampsaga ble etablert her i 1898, i sammenheng med storstilt transport av tømmer fra Norge til Europa via jernbane og skip. Ønsket samlokalisering fra driver og planlagt høyere tetthet i sentrale deler av planområdet medfører at barnehage flyttes til område med lavere bebyggelse sør på Hellebæk, hvor man ivaretar grønt preg og hensyn til bevaring av eldre bebyggelse. Barnehagen blir første nybygg og et signal om en spennende videre utvikling av Hellebæk. Barnehagebygget er plassert nord på tomta med port for å hente og bringe i vest, og personalinngang i øst. Et gjerde med leketårn, boder og lager følger adkomstsonen. Lekeområder for små barn er lagt nær bygget, mens de større kan benytte områder lenger fra bygningen.

Bygget er kompakt med lite ytre overflate og miljøambisjonen er et lavenergibygg. Denne ambisjonen sikres gjennom den videre prosjekteringen og gir lave energiutgifter i driftsfasen.

En tredelt organisering av programmet gjør bygget enkelt å orientere seg i. Bygget er organisert rundt en samlende midtre del med lyse store og sammenhengende fellesrom over 2 etg. Nord for fellessonen er innganger og garderober i 1.etg, og personalsone i 2.etg. Dette er forholdsvis innadvendte funksjoner som kan tåle en mer lukket bygningskropp med mindre åpningsfelt. I sør er avdelingene med felles kjøkken. Alle avdelingene har store vindusfelt for å få inn tilstrekkelig med dagslys og sollys, og gi god kontakt mellom lekearealene inne og ute.

DAMP planer

plan 1: Innganger, samlende felles midtrom og avdelinger for 0-2 år med tilhørende felleskjøkken. Utkraging av 2.etg gir solavskjerming til avdelingene på 1.etg. Plan 2: Personalavdeling, samlende felles midtrom, fellesrom for forming, konstruksjon og bibliotek, avdelinger for 3-4 og 5-6 år med tilhørende felleskjøkken.

DAMP snitt1

Snitt fra vest mot øst, fra uteområde og adkomst gjennom fellesrom

DAMP snitt2

Snitt fra sør mot nord, fra lekeområde for små barn, småbarnsavdelinger, fellesrom, garderober og adkomstsone.

DAMP perspillustrasjon

perspektivillustrasjon til rammesøknad

Det er et mål at Hellebæk skal bli en ny bydel med egenart og historisk særpreg i form av stor andel tremateriale i nye prosjekter. I utformimg av Dampsaga barnehage er dette fulgt opp ved valg av form, ”sagtak”, som kan gi assosiasjoner til plankelager og lagerskur fra tidligere tiders sagverksdrift og plankelager.

  • Sted: Hellebæk, Kongsberg
  • Oppdragsgiver: Kronen Albatross AS
  • Samarbeidspartnere: STUDIO hp landskapsarkitekter
  • Omfang: 2.6 daa, 1535 BTA
  • Tidsrom: 2013-15