ENGE fra kapellveien

Skolen sett fra adkomstområde fra Kapellveien ( Futhark )

ENGE skolegård fra sør

Skolegården sett fra sør langs eksisterende skolebygg ( Futhark )

ENGE fugl

Ny bebyggelse mot øst er lav og tilpasset nabobebyggelse ( Futhark )

Engebråten skole

For utvidelse av Engebråten skole er det utarbeidet ny detaljregulering. For å utnytte verdifull kommunal eiendom ble det besluttet å regulere eiendommen til en 8-parallell ungdomsskole, barnehage og en ny 4-parallell barneskole med flerbrukshall.

Eksisterende ungdomsskole er tegnet av Østgaard Arkitekter og stod ferdig i 1997. Skolen ble bygget i forbindelse med iverksetting av reform L97, og er på grunn av dens høye arkitektoniske verdier, og tidstypiske arkitektur lagt inn i Verneplanen for Oslo-skolene. Reguleringsplanen sikrer at eksisterende skolebygg bevares, og at ny bebyggelse tilpasser deg eksisterende bebyggelse og terreng. Nytt ungdomsskolebygg planlegges derfor i kun 2 etasjer, og er delvis lagt inn i terrenget. Mot Neptunveien i nord er ny barneskole fordelt på 2 nye bygg på 3 og 4 etasjer. Det legges til rette for å enten bygge flerbrukshall under bakken med tilkomst fra de to byggene, eller over bakken der hvor eksisterende barnehage ligger. Alle skolearealer, både inne og ute planlegges for sambruk, og kan benyttes av bydelens aktiviteter utenom skoletid. Mellom barneskolebyggene i nord er det sikret et samlingstorg, som skal fungere som et samlingssted for hele bydelen.

Som del av reguleringen vil også Neptunveien oppgraderes med fortau på begge sider, og god forbindelse til turveien ned til Akerselva.

Oppdraget er et samarbeid med Futhark arkitekter som er ansvarlig for prosjektering av skolene. Alt. har utarbeidet planforslaget.

  • Sted: Engebråten skole
  • Oppdragsgiver: Oslobygg
  • Samarbeidspartnere: Futhark, Lark
  • Tidsrom: 2019-23
  • Prosjekttype: detaljregulering, skole