Fjordbyen Lier

Mulighetsstudie for en helseklynge rundt Nye Vestre Viken Sykehus

LIER førogetter 01

Skisseprosjekt for Nye Vestre Viken Sykehus - sett sammen med mulighetsstudiet.

Problemstilling

Nye Vestre Viken sykehus planlegges i møtet mellom Lier og Drammen kommuner – der fremtidige Lier fjordby møter Drammens bystruktur. Foreløpig skisse til nytt sykehus viser kompakt sykehus etter Østfoldmodellen, der sykehusfunksjon beslaglegger og gir lav utnyttelse av arealene på en måte som genererer store og generelle byrom, samt behov for å rive eksisterende bygninger.

Eidos har bedt oss om å se på mulighetene for en mer arealeffektiv og bymessig utvikling, som også bidrar til en mer interessant kobling mellom Lier Fjordby og Drammen.

Knutepunkt/byrom

Nær tilknytting til en mer finmasket bystruktur er avgjørende for utvikling av en attraktiv bydel for sykkel og gange. Ved å vri litt på sykehuset åpnes det for å innlemme historiske bygg fra National Industri i den nye strukturen av by og gaterom samtidig som det blir flere tomter og hjørner for utadrettet virksomhet. Gjennom den sentrale gata legges kollektivtilbudet som skal binde sammen Drammen og Lier, og rundt stoppestedene skapes grunnlag for ny næringsetablering.

Program

På Brakerøya i møtet mellom Drammen og Fjordbyen Lier, og sammen med Nye Vestre Viken sykehus kan det legges mer arbeidsintensiv virksomhet. Som god forbindelse mellom de to kommunene foreslås utvikling av attraktive byrom omkranset av ny næring i form av forskning og utdanning som kan knyttes opp mot sykehuset. I overgangen mot Lier fjordby foreslås ny skole, og i fjordbyen for øvrig legges det til rette for variasjon av boligtyper, aktivisering av offentlige uterom og en struktur som åpner for funksjonsblanding langs sentrale gater og god kontakt til vannet.

Fjordparken

Ny struktur gir åpenhet mot sjøen, og de to kommunenes strandparker kan kobles sammen til Fjordparken. Parken blir sammenhengende bilfri og grønn, et område preget av aktivitet og attraksjoner, med offentlig gang og sykkelveg og ingen privatisering.

Bevaring

En dynamisk utviklingsprosess gir mulighet til at eldre industribebyggelse – også deler som ikke har høy bevaringsverdi – kan gi billige og enkle lokaler for nyetableringer/inkubatormiljø i en tidlig fase. Dette skaper allerede fra starten av et miljø med mulighet til aktivitet, kreativitet og stort mangfold til byrommene.

Kombinasjon av eldre bebyggelse og nybygg gir også en variasjon i skala som bidrar til interessante byrom og møter mellom nytt og gammelt. National Industri sitt anlegg fra århundreskiftet er dels bevaringsverdig, men også et viktig identitetsskapende anlegg med høy kvalitet på fasader og materialer, som aldri vil gjenskapes om det rives nå.

Kollektivtrafikk

Vi foreslår at kollektivsystemet etableres tidlig, slik at reisevaner knyttes til bybane eller buss allerede fra starten av. Attraktive kollektivløsninger gir et videre grunnlag for utvikling av en miljøvennlig bydel, med mindre bil og mer sykkel og gange, der stasjon blir områdets tyngdepunkt. Her møtes det regionale og det lokale kollektivtilbudet, og i gangavstand legges parkering. Bydelens kollektivtilbud passerer stasjonen, og legges sentralt i den nye bydelen. Dette kunne med fordel være bybane/trikk som ville synliggjøre vilje til utvikling og gi langvarig positiv effekt. Nye stoppesteder langs et slikt tilbud foreslås ved sentrale byrom, og gjør sykehus med omkringliggende helseklynge lett tilgjengelig for alle.

LIER akso

Brakerøya, attraktiv bydel mellom Drammen og Lier

  • Sted: Brakerøya, i møtepunktet mellom Lierstranda og Drammens bystruktur
  • Oppdragsgiver: Eidos AS
  • Omfang: 260 daa
  • Tidsrom: 2016
  • Prosjekttype: byplanlegging, byutvikling, knutepunktutvikling, mulighetsstudie, offentlige rom, arealbruk