Høvik postit

Medvirkning på Høvik

Høvik rampe vest

Alternativ A: bro rives, rampe vest oppgraderes

Høvik rampe ost

Alternativ B: bro rives, rampe øst etableres

Høvik - fra bil til bymesssig

Ny E18 skal legges i tunnel under Høvik sentrum. Dette frigjør areal til byutvikling og gir muligheter for transformasjon til et attraktivt, nytt og mer bymessig lokalsenter. Arbeidet skal utvikles i dialog med innbyggere, aktører innen samferdsel og grunneiere, og gjøre det lettere å enes om hvordan utvikle området videre. Målet er å sikre helhetlig utvikling for arealbruk, struktur av offentlige rom og sammenhenger, vise et sammensatt og realistisk trafikksystem, som også er bra for dem som skal sykle og gå. Overvannshåndtering, bynatur, arkitektur og kulturminner skal kunne inngå og bidra til at tiltakene gir merverdi.

Det ble utarbeidet en matrise av 9 alternativer for trafikksystem. Bare alternativene der broa over dagens E18 rives, stod igjen etter konsekvensvurdering og medvirkning. Det anbefales at det ifm områderegulering utredes videre om det bør være rampe mot vest eller øst for påkjøring nord for lokalgata.

Høvik har jernbanestasjon, og ligger med kort avstand til både Sandvika og Oslo. Stedet er attraktivt og det pågår allerede byggearbeider for tunnel.

  • Sted: Høvik, Bærum
  • Oppdragsgiver: Bærum kommune
  • Samarbeidspartnere: Lala Tøyen, WSP, Elin Børrud og Ellen Devold
  • Tidsrom: 2022-23
  • Prosjekttype: planprogram, byplangrep, medvirkning, trafikkreduksjon, bymessig, gater og byrom