Haraldrud gjenbruksstasjon

detaljregulering med konsekvensutredning (KU)

Alt. utarbeidet reguleringsplan for ny gjenbruksstasjon på Haraldrud. Gjenbruksstasjonen er Oslos og landets suverent største, men har likevel ikke kapasitet til å møte forventet befolkningsvekst. Reguleringsplanen skal sikre at det settes av tilstrekkelig arealer til Renovasjon- og Energigjenvinningsetatens fremtidige virksomhet. Krav og løsninger for avfallshåndtering er i stadig utvikling, og planen må være robust til å romme ulike drifts­modeller.

HARALD 3 haraldrudveien nord

Haraldrudveien skal opparbeides til ny grønn kollektiv-åre, og være del av den grønne ringen.

HARALD 7 haraldrudveien sør

Parken øst for Haraldrudveien skal relateres til ombruks- og gjenbruksvirksomheten, og fungere som en buffersone mellom avfall og boligbebyggelse.

HARALD 5 tverrveien

Tverrgata mellom Haraldrudveien og Brobekkveien skal sikre en mer finmasket gatestruktur i området. På tak over logistikkareal kan det etableres fotballbane.

HARALD 3 brobekkveien

Muren mot Brobekkveien blir ca 7m høy og skal ha vinduer for å vise aktiviteten til gateplan. Det stilles krav om utsmykning av muren. Her vises mulig utforming som grønn vegg.

HARALD 4 gjenbruksstasjonen

I tillegg til kontainersoner skal gjenbruksstasjonen tilrettelegges for ombruk, kompost og læring.

HARALD 1 illuplan

De ulike avfallsvirksomhetene drar gjensidig nytte av en samlet lokalisering, ved bl.a. stabil levering til fjernvarmenanlegget, korte avstander og rasjonell logistikk.

Planforslaget skal hensynta overordnede planer om byutvikling for Hovinbyen, som omslutter området. Strategisk plan for Hovinbyen skal legge til rette for en bymessig utvikling som også legger føringer på Haraldrud. Dette gjelder blant annet den grønne ringen, som er tenkt som en grønn buffer mot boligutvikling vest for Haraldrudveien.

Området er i planprogram for Haraldrud avsatt til en Kretsløpspark. Avfallsbehandling skal innpasses i et grønt område som skal fungere mest mulig konfliktfritt mot tilgrensende byutviklingsområder. Kretsløpsparken skal ha fokus på ombruk og gjenbruk, og målet er å synliggjøre gjenbruksmuligheter som en ressurs for samfunnet gjennom publikumsrettet virksomhet som ombruksstasjon, gjenbruksutsalg og verksted.

Planprosessen omfatter konsekvensutredninger av stedsutvikling, trafikk - inkludert prosjektering av en ny tverrgate, støy og lukt, storulykke, farlig avfall, grunnforhold, samt analyse av arealbruk og logistikk i anlegget. Det har vært nær kontakt med andre grunneiere i planområdet.

Underveis i planprosessen ble Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten slått sammen, og planen måtte ta hensyn også til bygging av et nytt forbrenningsanlegg og nye løsninger for sortering av avfall. Premissene for reguleringsplanen ble endret, og oppdraget for regulering ble utlyst på nytt i 2023.

  • Sted: Haraldrud, oslo
  • Oppdragsgiver: Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
  • Samarbeidspartnere: Norconsult, Civitas, COWI, Rambøll
  • Omfang: 101 daa
  • Tidsrom: 2014 - 2023
  • Prosjekttype: detaljregulering, byutvikling, overordnede strategier, den grønne ringen, kretsløpspark