Haraldrud nord - mulighetsstudie for boliger i støyutsatt område

Nord for Økern, mellom Østre Aker vei og T-banelinje 5, ligger en stripe med næringsbebyggelse fra 1970-90-tallet. Mens mange andre eiendommer i området skal transformeres til boliger og blandet by, er dette området fortsatt avsatt som rent næringsareal i overordnede planer. Grunneierne har ønsket større handlingsrom for å utvikle eiendommene, og har utfordret PBE til å vurdere mulighetene for boligbygging her. Alt.arkitektur ble valgt ut til å gjennomføre en mulighetsstudie for boligutvikling i samarbeid med Brekke & Strand og EFLA.

Planprogram for Haraldrud og andre overordnede føringer viser at områdene langs Østre Aker vei bare kan benyttes til næringsformål, begrunnet med utfordringer med støy og luftforurensning fra hovedveinettet. Grunneiere langs veien ønsker å utfordre disse rammene, og har i samarbeid med PBE utlyst en mulighetsstudie for å undersøke potensialet for boligutvikling i området. PBE arbeider også sammen med Statens Vegvesen for å redusere trafikkmengde og fart på Østre Aker vei slik at den kan utvikles til en aveny gjennom området.

HN ØAV bakkeperspektiv 310518 LR

Oslo kommune ønsker å utforme Østre Aker vei som en aveny med bymessig bebyggelse. Dette gir nye muligheter for Økern og Haraldrud.

Mulighetsstudien undersøker hvordan støy fra veitrafikk og T-bane sammen med luftforurensning begrenser mulighetene for boligutbygging innenfor gjeldende regelverk. Situasjonen med dagens veganlegg er vurdert opp mot framtidig aveny-løsning. Det viser seg at støyforholdene i liten grad begrenser boligpotensialet, siden området ligger innenfor Oslos avvikssone for støy. En rad med næringsbygg langs Østre Aker vei kan danne en buffer som gir tilstrekkelig skjerming for støy og svevestøv.

HN bebyggelsesstruktur støy kopi

Undersøkelse av skjermingsbehov for boliger i ulike typer bebyggelsesstruktur

HN transformasjon bolig

Muligheter for transformasjon av bygg for næring/parkering til bolig og andre formål.

HARAL Dno 2 snitt

Utforming av bebyggelsen kan dempe noe av støybelastningen, men refleksjon gir vanskelige støyforhold.

ØAV skjerming gate 2

Støy på gateplan kan skjermes ved enklere tiltak.

Mulighetsstudien omfatter vurderinger av hvordan føringer for byrom og forbindelser i VPOR kan tilpasses ved utbygging av området, studier av dagens trafikkløsning og framtidig struktur, støyskjermingstiltak og smarte løsninger ved utforming av bygningsvolum og boligplaner, plassering av barnehager, parker og byrom, og selvfølgelig visualisering og arealberegning av boligpotensial og næringsbebyggelse i området.

HARAL Dno 1 illuplan

Haraldrud nord som framtidig byområde med boliger og næring.

  • Sted: Haraldrud, Oslo
  • Oppdragsgiver: Plan- og bygningsetaten i Oslo
  • Samarbeidspartnere: Brekke og Strand, EFLA
  • Omfang: areal 185 daa, utbyggingspotensial 220 000 m2 BRA
  • Tidsrom: 2018
  • Prosjekttype: byutvikling, støyutsatt, mulighetsstudie, boliger, konsekvenser