HAUG Erud foto ola og hanne

Åpning av Haugerudparken

HAUG Erud foto publikum

Åpning av Haugerudparken

HAUG Erud foto1

Fra åpningsdagen

HAUG Erud foto2

Fra åpningsdagen

HAUG Erud foto3

Fra åpningsdagen

HAUG Erud foto4

Fra åpningsdagen

Haugerudparken, forprosjekt

Haugerudparken ble åpnet av Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og byråd Hanna Marcussen 27.april 2019.

https://www.venstre.no/artikke...

Detaljprosjektering og gjennomføring ble utført av Bar Bakke.

Bydel Alna startet i 2013 arbeidet med planleggingen for å ruste opp området, som en del av Groruddalssatsningen og bydelens arbeid innenfor grønnstruktur, idrett og kulturmiljø. Det skal utvikles park med attraktive møteplasser og legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Haugerudparken er et friområde på ca 12 daa sentralt på Haugerud. Friområdet fremstod som overgrodd og forsøplet, og opplevdes av flere som utrygt. Oslo kommune er eier av arealet i nord, nærmest Haugerud kirke. Eiendommene i sør var eid av private, som en rest av de store arealene til Østre Haugerud gård.

Prosjektet ble utviklet i samarbeid med beboere og lag i området, noe som ga verdifulle innspill til innhold og målgrupper. Målet var at parkområdets konsept skulle være selvregulerende, og at borettslag og lag i nærområdet skulle kunne bidra til drift og utforming.

HAUG Erud registrering

Parken er et naturlig gjennomgangsområde til og fra bolig, skole, barnehage, senter, t-bane og idrettsanlegg. Registrering av eksisterende tråkk forteller om hvordan holtet blir brukt som snarvei og/eller sirkulasjonsområde, og om disse tråkkene bør forbedres eller forsterkes.

HAUG Erud konsept

Prosjektet er en strategi for skjøtsel av skogen basert på økologiske prinsipper. I stedet for å fjerne den selvgrodde naturen og etablere en ny park, som Haugerud har mye av fra før, klippes nye rom og sammenhenger ut av skogen.

HAUG Erud snitt

Tydelige stier åpner opp og gir trygg ferdsel Åpne områder inviterer til aktivitet og lengre opphold Varierte rom gir plass til ulike opplevelser og oppdagelser En tydelig ramme lar skogen stå som volum og kontrast til omkringliggende åpne areal.

HAUG Erud illuplan

Parken åpner for ulike rom og opplevelser som innpasses i stedets karakter. Alle stier fører mot midten og det åpne rommet i tilknytning til lagerhallen. Åpen slette, gresskledte lysninger, urtehage, ulike belegninger, skilt med naturinfo, enkel møblering og god belysning.

Den eksisterende lagerhallen var oppført på 50-60 tallet, og har en gulvflate på 510 m2 og høyde på 7,4 m til mønet. Lagerbygget kan bli en stor ressurs for nærområdet ved å tilby et rom i forbindelse med parken. Det store taket kan beholdes som beskyttelse for vær og vind, og bli en arena for uorganisert idrett og opphold og muligheter for større arrangementer som konserter, forestillinger, marked

  • Sted: Haugerud, Oslo
  • Oppdragsgiver: Bydel Alna
  • Samarbeidspartnere: STUDIOhp landskapsarkitekter
  • Omfang: 12 daa
  • Tidsrom: 2013