HORTEN diagram plassrom

Skisse til møteplasser

HORTEN overgang forhage

Forskning rundt bruk av byens rom viser at forhager blir brukt 2-3 ganger mer enn balkonger, samtidig som de tilfører mer til det offentlige rom ved at både det halvprivate og det offentlige rommet blir hyppigere brukt.

HORTEN overordnet struktur

Oversikt over fellesområdene

HORTEN heivei

Visualisering av den gjennomgående "Heiveien"

Indre havneby - estetisk veileder

Et sentralt mål for Indre havneby i Horten er å etablere et bomiljø som oppleves som attraktivt, og som setter mennesket i fokus. Målsettingen skal nås ved at bydelen tilrettelegges med en stor andel grønnstruktur og beplantning, sosiale uformelle møteplasser, oppgradere sjøfronten og satse på maritime kvaliteter. Omgivelsene skal utformes med identitet og særpreg og planen skal være veiledende for å sikre kvalitet i de offentlige rom - der møteplasser, rekreasjon, fellesområder og grønne sammenhenger skal ha særlig fokus og prioriteres.

Områdereguleringen for Indre havneby fastlegger de overordnede rammene for utviklingen gjennom juridiske bestemmelser og arealplan. Formingsveilederen med overordnet landskapsplan skal styre kvalitet og bidra til en samordnet utforming av fellesområdene, derunder blå og grønne strukturer, møteplasser og gater.

På grunn av mange aktører og etappevis utvikling er det blitt viktig å tydeliggjøre områdets hovedstruktur og felles utearealer med en beskrivelse av kvaliteter, materialvalg, møbler, beplantning og formspråk.

I Indre havneby skal det vektlegges en hierarkisk oppbygning mht. grader av offentlighet, der adkomstforhold skal være lett leselige. Adkomstgater, gang- og sykkelveier og grønn akse knytter området sammen i nord-sør retning. Heiveien, med plassrom, utgjør den sammenbindende og sentrale strukturen i øst-vest-retning. Kystparken og Kanalparken danner en grønn omramming langs vannet.

  • Sted: Horten
  • Oppdragsgiver: Horten kommune
  • Omfang: 230 daa.
  • Tidsrom: 2012
Se også: