INDUSTRI oversikt

Oversiktsbilde

INDUSTRI miljøperspektiv

Miljøperspektiv

INDUSTRI miljø industriveien

Industriveien

Industriveien, Sandvika

Kulturmiljø, boliger og næring

Flytting av E16 gjennom Hamang og Industriveien, sentralt i Sandvika, åpner for nye muligheter for byutvikling. Bærum kommune inviterte tre team til å se på utviklingsmuligheter for Industriveien-området. Målet med prosessen er å gi innspill til analyse av mulighetene for byutvikling i området, som skal gi grunnlag for utarbeiding av en områdereguleringsplan.

Industriveien er i dag et sammensatt næringsområde i utkanten av Sandvika. Etter flytting av E16 vil området fortsatt ha mye trafikk fra Sandvikas ringvegsystem. I tillegg vil jernbanetraseen utsette deler av området for stor støybelastning. I mulighetsstudien valgte vi å samle de to støykildene, ved å legge om ringveien langs jernbanen. Dette frigjør breddene av Sandvikselva, som blir det nye samlende byrommet med store natur- og rekreasjonskvaliteter. Bevaringsverdig bebyggelse langs Industriveien blir utgangspunkt for utvikling av et attraktivt bymiljø, med mer grønt og mindre trafikk. Forslaget legger også opp til forbedring av nettverket for gående og syklende, og et finmasket gatenett med større fordeling av trafikken for å unngå å skape nye barrierer. Målet er å knytte Hamang og Industriveien til Sandvika sentrum med et regulært gatenett, framfor dagens system med ringveier og en fragmentert bystruktur.

I studien er det lagt vekt på at planen kan utvikles trinnvis, uten avhengighet av store investeringer og samordnet utvikling grunneierne imellom. Dette gir større realisme til gjennomføringsdelen av planen. Studien viser også forslag til bebyggelse langs Jongskollveien sør for jernbanen.

INDUSTRI dia eksist

Dagens situasjon: Sandvika stykkes opp av store barrierer i form av jernbane, veier og elv.

INDUSTRI dia planlagt

Planlagt løsning: E16 legges i tunnel, men tilgjengelighet til Sandvikselva er fortsatt begrenset av ringveitraseen med stor trafikk (13 000 ådt), som blir en barriere mot elva.

INDUSTRI dia plangrep

Byplangrepet: den trafikkerte veien legges inn mot jernbanen. Sandviks­elva blir tilgjengelig fra både Industriveien og Hamang, uten støy og trafikkproblemer.

INDUSTRI dia byvev

Innenfor ringveisystemet utvikles et byområde med finmasket gatenett som kan håndtere framtidig vekst.

INDUSTRI dia sentrumsstruktur

Gatenettet gir god tilgjengelighet og attraktive forbindelser for gående og syklende. Noen hovedruter i nettverket framheves som gangakser med forbindelse til sentrum og omlandet.

  • Sted: Sandvika
  • Oppdragsgiver: Bærum kommune
  • Samarbeidspartnere: COWI
  • Omfang: 140 daa.
  • Tidsrom: 2015
  • Prosjekttype: Mulighetsstudie