KRS perspektiv ny BYEN

Fremtidsscenario NYbyen ( alt. og KAP )

KRS dagens boligprosent

Dagens bolig%og tetthet innenfor 3,5 km radius

Framtidsbilder Kristiansand 2041

Kristiansand kommune vil feire 400-årsjubileum i 2041. I dag står byen overfor utfordringer knyttet til byvekst, eldrebølge og krav til klimavennlig byutvikling. Kommunen inviterte derfor blant andre KAP og alt. til å komme med innspill til en langsiktig byutviklingsstrategi. Det skal utvikles framtidsbilder og strategier for byens vei mot nullutslippssamfunnet. Framtidsbildene skal gi grunnlag for en kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling for kommende overordnede planer.

Både Norge og Kristiansand står overfor en eldrebølge i årene fremover. I stedet for kun å se dette kun som en trussel, kan situasjonen vendes til en fordel ved å etablere Kristiansand som Seniorbyen. Her kan man teste ut ideene om å etablere eldrekollektiv, eldreuniversitet, kompetansesenter for kunnskapsoverføring, eldrebedrifter og et rikt tilbud av helse- og fritidsaktiviteter. Men bydelen bør også ha gode tilbud til alle andre; barnehager og lekeplasser, skoler og arbeidsplasser. En tettere by med mer integrasjon av aldersgrupper gir mer trivsel for alle - og mulighet til å etablere nye tilbud til nisjeinteresser i alle grupper.

Kvadraturen i Kristiansand sentrum har stort potensiale for å dekke befolkningsveksten i årene fremover. Den har en klassisk bystruktur som er utviklet og utprøvd gjennom flere hundre års byliv, der det ikke var bilen, mens beina som var styrende for hvordan livet skulle organiseres. I dag er dette idealet man forsøker å gjenskape i byutviklingsprosjekt.

Med sin robuste struktur har Kvadraturen potensial til å huse 25 000 nye innbyggere, og nye arbeidsplasser for mange av dem, ved at man utnytter ledige arealer og utfordrer eksisterende praksis når det gjelder vern og byggehøyder.

KRS Nyby diagram

Stort boligpotensiale på østsiden av Lund ( alt. og KAP )

KRS Nyby UTVIDELSE

Lundbyen kan bli egen bydel ( alt. og KAP )

Når Kvadraturen er fortettet bør man se på potensiale for å fortette andre områder innenfor avstanden som kan nås med gange og sykkel. Et område med stort utviklingspotensial er området på østsiden av Lund. Her ligger i dag Sør Arena. Deler av området er planlagt til havneformål, men vil ha større potensiale som byutviklingsområde.

Lundbyen skal ikke konkurrere med Kvadraturen som bysentrum, men danne en bydel med nok service og forretninger til å betjene de 20 - 30 000 nye innbyggerne. På sikt vil også bystrukturen naturlig utvides mot de andre bynære utviklingsområdene på Lund torg, Universitetet og Eg.

  • Sted: Kristiansand
  • Oppdragsgiver: Kristiansand kommune
  • Samarbeidspartnere: KAP - Kontor for arkitektur og plan, Landskapsarkitekt Imke Wojanowski, Rambøll.
  • Tidsrom: 2016-2017
  • Prosjekttype: Byplangrep for kommuneplan