FM Vmed 1

Hierarkidiagram - ungdommene, ordsky - lokalsamfunnet

FM Vmed 2

Resultatmatrise - ungdommene

Medvirkning på FMV

I forbindelse med utarbeidelse av planforslag for FMV Dokka Sør ble det arrangert tre medvirkningsmøter i Sveisehall 1, med ungdomsskoleelever, med videregående elever og en med lag, foreninger og nabolag. Medvirkning skal sikre at området blir verdifullt for byen og lokalsamfunnet og integrert i nabolaget.

Det er derfor hyggelig å kunne si at dette var positive medvirkningsmøter, med mange fine innspill, til noe som oppleves som en ønsket utvikling. Det kom mange og konstruktive innspill til planarbeidet, og det er positivt å oppleve at føringene som er lagt i planforslaget ikke er til hinder for realisering av det som kom frem.

Ideverkstedene bestod av en kort befaring av området, for å oppleve stor skala, landskap og ulike delområder, en introduksjon av planforslaget med vekt på byrom, parker og sentrale offentlige sammenhenger, og (gruppe)oppgaver, med presentasjoner og mye diskusjon.

Oppgavene inviterte til å gi innspill til bruk, funksjon og kvaliteter i de store offentlige byrommene, med fokus på Solplassen, Solparken, Sveiseplassen, Beddingen og Dokka med kanter. Innspillene skulle besvare både hva de selv mener er suksessfaktorer for området, men også refleksjoner rundt hva som må til for å favne mangfoldet og alle aldre. Alle innspill er samlet i en rapport, og har gitt oss hovedtendenser å jobbe videre med. Å utfylle og komplettere tilbudet som allerede eksisterer i Fredrikstad var det tydeligste overordnede trekket. Området må ses som en del av byen og ikke som en enkelt enhet. Samtidig bør utviklingen av området bygge opp rundt de unike kvalitetene området har; verkstedshistorien og plasseringen ved vannet.

FM Vmed 3 ass

Oppgavebesvarelse

FM Vmed 4 ass

Oppgavebesvarelse

FM Vmed 5 ass

Oppgavebesvarelse

FM Vmed 6 ass

Oppgavebesvarelse

Hovedtendenser:

Strategier:

Mange er opptatt av at området bør tilrettelegges for midlertidige tilbud i påvente av og samtidig som utviklingen. Slik kan en tidlig gi et område som kan styrke folkehelsa, ved tilrettelegging for aktivitet, styrke sosial bærekraft, ved å etablere sosiale møteplasser for forbedret byliv og trivsel, styrke det grønne skiftet, ved å teste ut dyrehold, bier, matauke og reparasjonshus.

Natur og grønt:

Blått og grønt ses på som viktige kvaliteter som må ivaretas i urbane byrom. Området blir sett på som et sted der det grønne og blå friluftslivet knyttes sammen, og et sted som har stort potensiale for ulike typer dyrking, drivhus og orangerie.

Aktivitet i byrom:

Det foreslås en mengde aktiviteter som skal favne alle grupper og aldre i befolkningen, både idretter og ballplasser, men også uformelle aktiviteter, egentrening og frilek.

Aktivitet i vann:

Det er ønskelig å kunne utnytte områdets beliggenhet til vannet til det fulle, og at området skal kunne tilby nye attraksjoner til byen, slik som badehus, badstu, stupetårn, og gjerne et utebad i Dokka.

Møbler og elementer:

Ulike møbler vil tilrettelegge for opphold som vil gi bruk, møteplasser og aktivitet. Ungdommene er opptatt av mulighet for musikk, men også å bare kunne være, og stillheten fra området.

Kulturtilbud og sosialt:

Sosiale treffpunkt i nærområdet fremheves som viktig. Det nevnes rom for frivillighet, øvingsrom, e-sport, ungdomsgallere, teater, uformell pub med scene, og ikke minst verksteder. Det foreslås å videreføre historien som verkstedsområde og tilby lokaler der en kan teste ut gjenbruk, et sted for kloke hender der en kan fikse ting sammen, bakehus mm.

I tillegg kom det innspill til å tilrettelegge for mer konsumerende tilbud som kafeer og muligheter for mat og drikke, mer bygningsrelaterte innspill vedr. mangfold av boenheter, fargebruk, og gode steder å være, og innspill til å ta vare på FMVs unike historie. Det er ønskelig at de historiske sporene forblir lesbare slik at de i fremtiden også kan fortelle om det som engang var en av Fredrikstads største arbeidsplasser.

FM Vmed 7 folk

Treffpunkt ved Sveisehall 1

FM Vmed 8 folk

Befaring innerst i Dokka

FM Vmed 9 folk

Befaring på Beddingen

FM Vmed 10 folk

Medvirkning inne i Sveisehall 1

  • Sted: Fredrikstad Mekaniske Verksted
  • Oppdragsgiver: Jotne Eiendom AS og Selvaag Bolig AS
  • Tidsrom: september 2022
  • Prosjekttype: medvirkning, byplanlegging, stedsutvikling, reguleringsplan