MOR aktivitetspark

Aktivitetssonen, sett fra sør ( ill: Grindaker og alt. )

MOR cricketplassen vår

Cricketplassen, sett fra vest ( ill: Grindaker og alt. )

MOR Mortensrudfestivalen

Mortensrudfestivalen ( ill: Grindaker og alt. )

MOR NY skolepark 2023

Skolepark ( ill: Grindaker og alt. )

MOR NY oversikt idrettspark 2023

Oversikt over idrettsparken ( ill: Grindaker )

MOR NY oversikt 2023

Planområdet sett fra sør ( ill: Grindaker og alt. )

Utvikling på Mortensrud

Mortensrud er et område med store levekårsutfordringer og lite utbygd sosial infrastruktur. For å bedre forholdene har Oslo kommune vedtatt en større utbygging med fokus på tiltak for barn og unge. Alt.arkitektur med samarbeidspartnere er engasjert for å utarbeide reguleringsplan og prosjektere løsninger for den sørlige delen av Mortensrud, mellom Senter Syd og Klemetsrudanlegget. Innenfor området skal det bygges ny barneskole med kulturskole, idrettshall med kampsportanlegg, bibliotek, fritidsklubb, frivillighetssentral, sykehjem og omsorgsleiligheter, og en idrettspark med baner for fotball og landhockey. Det skal utvikles nytt nasjonalanlegg for cricket, med klubbhus, og vi har funnet plass til friidrettshall. I tillegg til organisert idrett skal det opparbeides soner for lek, egentrening, opphold og rekreasjon. Store deler av området skal opparbeides som park, med god tilgjengelighet, belysning og aktivitetstilbud.

Plan- og bygningsetaten har utvikla planprogram og VPOR for Mortensrud som gir føringer for reguleringsplanen. Hovedmålsettingene for utbyggingen er å utvikle et mangfold av nye møteplasser og et attraktivt bymiljø med bærekraftige løsninger. Et hovedelement i planprogrammet er et gjennomgående gangstrøk, som skal binde sammen Mortensrud fra nord til sør. Nye møteplasser og aktiviteter skal kobles på gangstrøket.

Romprogram for ny bebyggelse er gjennomgått for å finne mulige sambruksmuligheter. Ved å planlegge for intensiv bruk av lokalene, der mange grupper er innom over døgnet, skapes det nye møter og liv omkring byggene.

MOR dia gangstrøk og grønt

Gangstrøket skal binde sammen alle funksjoner, aktiviteter, møteplasser og byrom (gule=ute, oransje=inne). Et nettverk av stier og gangveier knytter planområdet til boligområder omkring, og gjør området tilgjengelig, både for opphold og for gjennomgang. Skogsområdene skal ryddes og opparbeides til hyggelige, oversiktlige og trygge parker for tur, lek og rekreasjon. Skogspreg og terreng i skolepark og skogspark skal bevares. Tidligere jorder til Lofsrud gård ryddes til en bypark, som åpner for sikt til det gamle gårdsanlegget. Gangvei til gården gjør kulturlandskapet og Lofsrud gård mer synlig og tilgjengelig.

MOR dia knutepunkt og vei

Områdene nærmest T-banen bebygges med høyest tetthet og offentlige tjenester. Biblioteket skal være synlig fra torget, så det blir lett tilgjengelig for alle. Idrett og lek, park og rekreasjon legges i tilknytning til det parkområdene. Lofsrudveien skal utvides med fortau på begge sider, samt sykkelvei på vestsiden. Dette vil gi tryggere skolevei og oppmuntre til mer gange og sykling. Planområdet skal ellers være bilfritt, med unntak av varelevering ved senteret og adkomstvei til Lofsrud gård og friidrettshall i sør.

MEDVIRKNING

Mortensrudprosjektet er del av en større satsing på bomiljø i Oslo sør. Det er fokus på medvirkning fra lokalmiljøet. Prosesskartet ovenfor viser hvordan ulike grupper har blitt involvert gjennom prosessen, fra planprogram til reguleringsforslag og kommende byggeprosjekter. I tillegg til reguleringsplanen består prosessen av 3-4 byggeprosjekter som utvikles/tegnes parallelt med planforslaget.

Befolkningen på Mortensrud, den grønne linja, spiller en viktig rolle i hele prosessen og alle prosjektene. De ulike prosjektene vises som linjer i ulike farger. Stoppene på linjene er medvirkning i ulike kategorier. Der stoppene er grønne, er beboere på Mortensrud involvert. Der stoppene bare er blå/rød er det møter med de ulike kommunale etatene som er ansvarlig for funksjonene som skal bygges. De store blå og røde stoppene i slutten av hver fase viser ferdig dokument eller innlevering.


NYE TILBUD

Mortensrudprosjektet har fokus på barn og unge, men Mortensrud skal tilrettelegges for aktiviteter som gir gode attraktive møteplasser på tvers av aldersgruppene.

Uteområdene i planforslaget er utformet med utgangspunkt i innspill og ønsker fra medvirkningen. Aktivitetskartet ovenfor viser hvordan innspill i medvirkningsprosessen er fanget opp. I planprosessen er det gjennomført idéverksted for barn og ungdom, medvirkningskurs og andre aktiviteter på skolene, møter med idrettslag og andre interessegrupper, seniorvandring mm. I idéverkstedene har det vært fokus på bruk og innhold i de nye aktivitetssonene og parkene for å kartlegge hva nærmiljøet mener skal til for at de, sammen med venner og familie, kommer til å ta området i bruk.

Noen av medvirkningsprosessene som språkkafe, ungspleis, sommerjobb, sommerskole, samt valgfag Demokrati i praksis, er gjort i samarbeid med AFI (arbeidsforskningsinstituttet) på Oslo Met, som del av deres oppdrag Medvirkning med mening. Les mer om oppdraget og last ned rapporten her.

  • Sted: Mortensrud, Oslo
  • Oppdragsgiver: Oslo kommune ved Oslobygg (OBF). Bestillere av program er Utdanningsetaten (UDE), Sykehjemsetaten (SYE), Bymiljøetaten (BYM), Deichman (DEB), Kulturetaten (KUL) og Bydel Søndre Nordstrand (BSN).
  • Samarbeidspartnere: Grindaker, FuthArk arkitekter, NUNO arkitektur, EFLA og Vill Energi. I tillegg utarbeider Futhark, Bølgeblikk arkitekter og Hille Melbye forprosjekt for henholdsvis skole, Generasjonstun og idrettsanlegg. Grindaker prosjekterer alle uteområder utenom skoleanlegget, som tegnes av Østengen & Bergo
  • Omfang: 190 daa. / 60 000 m2 BRA
  • Tidsrom: 2018 – offentlig høring 06.12.21 - 7.02.22 - Sendt inn til 2.gangsbehandling hos PBE 11.04.2023
  • Prosjekttype: Reguleringsplan, mulighetsstudie
Se også: