Pirbygg og Fergeterminal på Revierkaia

Mulighetsstudie og skisseprosjekt som grunnlag for detaljregulering

Mulighetsstudie for Pirbygget på Utstikker 2 inneholder et skisseprosjekt for nytt terminalanlegg samt en mulighetsstudie for et kulturbygg. Oppgaven inneholder også studier for et effektivt terminalanlegg tilpasset nye kontrollrutiner for toll- og personkontroll, der det er lagt vekt på bedre kapasitet og forenklet logistikk. Nytt terminalbygg bør stå ferdig i 2024, mens det øvrige av Pirbygget, som også skal romme utadrettet virksomhet for Oslos befolkning, har en mer uklar utviklingshorisont.

Området er følsomt i forhold til nasjonale verneverdier og det er gjennomført studier av byrom og grep for utvikling av hele Vippetangen med hensyn til Akershus festing og rester av den «moderne» industrihavna i Oslo. Samlet gir studiene et underlag for Oslo Havns utvikling av ny fergeterminal på Vippetangen, og er samtidig et innspill til kommunens arbeid med områderegulering for Akershusneset. Prosjektet følger opp utredninger for fjordtrikk og annen bruk av Akershusneset.

Oslo kommunes områdeprogram viser at bygg for ny fergeterminal og pirbygg skal utformes som et samlet konsept, forankret i kaikantenes struktur. Bygget skal bidra til en revitalisering av Vippetangen, støtte opp under bylivet langs fjorden og danne en positiv romlig avgrensning for nye byrom.

VIPP 2 akso

I henhold til områdeprogram og krav fra byantikvaren, trappes bygget opp utover piren mot sør for å ende i en fuglefjelltrapp. Havnepromenaden er utvidet til også å aktivisere takflatene.

Konseptet følger opp føringene lagt i områdeprogrammet, for volum, opptrapping og hensyn til bevaring av eksisterende bygningsmasse. Det viderefører Akershusnesets grønne preg og bygger opp om havnepromenaden – som utvides til to nivåer – på gateplan langs fasadene, og med en mulighet til vandring over bygningens tak. Det legges videre til rette for utadrettede funksjoner og målpunkter som skal aktivisere promenaden i sin helhet, samtidig som vandringen knyttes til attraktive utsiktspunkt.

VIPP 3 vernvsprosjekt

Vern vs prosjekt

VIPP 4 grønt

Grønt

VIPP 5 promenade gateplan2

Promenade kaiplan

VIPP 6 promenade tak2

Promenade tak

VIPP 7 sikt

Utsyn fra tak

VIPP 8 byrom

Byrom

Byggets høyder skal ikke være konkurrerende med festningen, eller sperre for sikt fra festningsområdet. Det er lagt opp til laveste byggehøyder mot festningen og nord, med en opptrapping av volumer mot sjøen og sør. Bygget skal ende i en slags trappefasade, i parallelloppdraget omtalt som fuglefjellet i sør.

Bygget danner en lang kropp forankret i kaikantenes struktur iht områdeprogrammet, og deles i 4 volumer med åpninger mellom, med siktopplevelser mot Operaen, Munchmuseet og Sørenga. Siktlinjene er i forslaget ivaretatt fra bygningens tak. Bygningsvolumene på havna er store og en siktlinje fra byrommet ville bare kunne oppleves fra en svært liten sektor. Taket gir større potensial for innramming av utsiktsopplevelser langs vandringen.

VIPP 10 illuplan

Bygget er delt i 4 volumer som sammen danner en lang kropp forankret i kaikantenes struktur

VIPP 11 snitt1

snitt 1

VIPP 11 snitt2

snitt 2

VIPP 12 sikt tenaljeplassen1

Fra Tenaljeplassen, som skal bevares, er det sikt mot Oslofjorden

VIPP 12 sikt tenaljeplassen2

Fra Tenaljeplassen, som skal bevares, er det sikt mot Oslofjorden

VIPP 13 sikt Ekeberg

Sikt fra Ekeberg

VIPP 14 sikt operaen

Sikt fra Operaen

Terminalbygningen blir et skjermende element mellom arealkrevende fergetrafikk og andre byfunksjoner. Prosjektering av terminalbygget er utført i nært samarbeid med toll og politi for å optimalisere behov, logistikk og bruk for ulike situasjoner.

I arbeidet har det vært viktig å sikre gode rammer for fremtidig havne- og terminaldrift, og vise hvordan virksomheten kan fungere godt i møte med planer for byutvikling på Vippetangen, samtidig som en hensyntar vernet og premissene satt i områdeprogrammet. Høyder og utnyttelse er en avgjørende faktor for lønnsomheten ved utviklingen av verdifullt sentrumsnært område i en så stor skala.

VIPP 16 Tbygg plan1

Terminalbygg plan 1

VIPP 17 Tbygg plan2

Terminalbygg plan 2

VIPP 18 snittnord

Snitt nord

  • Sted: Vippetangen – Revierkaia, Oslo
  • Oppdragsgiver: Oslo Havn KF
  • Samarbeidspartnere: COWI
  • Tidsrom: 2016-2018
Se også: