RÅ Dhuskvartalet konsept sirkel

Gode møteplasser og fellesarealer skal skape trygghet og være sosialt stimulerende for beboerne, samtidig som det skal gi attraktivitet i markedet.

RÅ Dhuskvartalet konsept felles

Det skal tilrettelegges for verksteder og fellesfunksjoner og delingsøkonomi, samt arealer for “urbant jordbruk” med muligheter til parsellhager og veksthus.

RÅ Dhuskvartalet akso

Gategulvet inkludert næringsseksjoner, og skal utformes med sikte på å aktivisere arealer ut mot Rådhusgata og mot torg og park i nord. Prosjektet skal bidra til å aktivisere området.

RÅ Dhuskvartalet aktivitetsakse

Aktivitetsaksen øst-vest

RÅ Dhuskvartalet gårdsrom

Grønne felles gårdsrom

RÅ Dhuskvartalet snitt

Plan 1 skal bidra til åpne og inkluderende fasader i møte med byens rom. Arealer for utleie skal ikke komme i konflikt med beboernes interesser, men bli en del av stedets og prosjektets ressurs

RÅ Dhuskvartalet generell etasjeplan

Prosjektet skal inneholde varierte boligtyper og legge til rette for et demografisk mangfold.

Boligsosial sentrumsutvikling

Rådhuskvartalet i Mjøndalen ligger i overgangen mellom sentrums kvartalsstruktur og frittliggende småhusområde med mindre skala, hager, grøntarealer og stille omgivelser. Sentrumsområdet har definerte byrom og harde overflater med variert og delvis fragmentert bebyggelse, organisert i kvartaler, og med kort avstand til handel og service.

Prosjektet bygger videre på kvaliteter fra både den urbane bykjernen og eneboligkvaliteten, og inneholder boligsosiale grep med tiltak for felles bruk og deling for å tiltrekke seg en variert beboermasse som kan dra nytte av et bilfritt liv nær sentrumskvaliteter. I prosjektet ligger også mulighet til at det nordre bygget, der det er mest støy, kan benyttes for kontor tilpasset en kommune i endring.

Rådhuskvartalet følger opp tankene fra alts arbeid med ”5-minuttersbyen” som var grunnlag for arbeidet med Mjøndalen sentrumsplan der målet var å skape aktivitet i Mjøndalens gater gjennom økt boligfortetting der daglige gjøremål kan dekkes innenfor gangavstand, slik at bilen kan stå.

  • Sted: Mjøndalen sentrum
  • Oppdragsgiver: Nedre Eiker eiendom as, nå Drammen Eiendom as
  • Omfang: 21 500 m2 BRA inkl. 1940 m2 parkering over bakken/ Ca. 190 leiligheter og 2500 m2 næring
  • Tidsrom: 2018 - pågår