SVANE persp

Sett fra sjøen på nordsiden av neset. utbygging skal ha lav profil og innordne seg landskapet

SVANE fjernvirkning

Fjernvirkning fra Herdlevær

Svanevågen i Øygarden

Mulighetsstudie og detaljregulering

Svaneneset ønskes utviklet til et attraktivt bolig- og fritidsområde som et tilskudd til det eksisterende bygdesamfunnet på Breivik. Et helhetlig plan skal tilrettelegge for aktiviteter og tilbud både fastboende, nærmiljøet og tilreisende har ønske om eller behov for.

Svanevågen og Svaneneset ligger i Øygarden kommune, mellom Hjeltefjorden i øst og Herdlevær og havgapet i vest.

Hovedtendensen i Øygardens landskap er terreng som skrår slakt oppover fra øst mot vest, for så å ende i markerte nord-sørgående bergvegger.

Stedets egenart og kvaliteter skal tas vare på, bygninger og infrastruktur skal på best mulig måte innordne seg eksisterende terreng. Det er videre et mål at området skal tilpasses de forholdene som landskapet og terrenget gir. Det er derfor også et overordnet mål å unngå et høykommersielt preg med store volum og mye trafikk. Området skal virke innbydende, være lett tilgjengelig og bevare eksklusivitet ved å ivareta en lav profil.

SVANE dia konsept 04

Svanevågen skal være et godt sted å bo med gode oppvekstsvilkår, gode sol- og utsiktsforhold, nærhet til skog og sjø. Ny gardsbarnehage etableres i direkte tilknytning til boligområdet. Langs Svanevågen og ut til ytterst på Svaneneset etableres det en næringsakse med rorbumiljø, småbåthavn, turistretta næring og overnatting. Dette skal styrke Breivik som tettsted både med arbeidsplasser, aktiviteter og møteplasser. Strandsona skal holdes åpen og tilgjengelig for alle.

SVANE dia kontakt vannet 04

Strandsona er i dag vanskelig fremkommelig. Tilpassa grep og utbygging skal åpne området for allmenn ferdsel og en skal nå måla i kystsoneplanen om både utbygging, turbruk og turisme. Felles naust og sjøhus med servicetilbud kan etableres langs bryggekanter ved småbåthavn på neset og inne i vågen.

SVANE dia veg 04

Minimere løpemeter veg, vann og avløp pga bevaring av landskap og økonomi. Hovedveg legges til aktiv sone langs vågen hvor de funksjoner som krever høyest standard på tilkomstveg og parkeringsplasser er lagt.

SVANE dia grønt 04

Naturlige landskapsdrag blir ivaretatt og danner sammenhengende grønne områder som både forbinder og er skille mellom de ulike områdene og funksjonene. Grøntområdene sikrer biologisk mangfold, er avrennings- og vindkorridorer, samtidig som de ved å tilrettelegge for turveier og friluftsliv gjør området tilgjengelig.

SVANE snitt knausen 03

På skrenten mot vest er hyttene trukket litt tilbake mellom trærne for beskyttelse for været. Dette vil også begrense endring i silhuettvirkningen.

SVANE snitt vågen 05

Boligområdet har en struktur som følger landskapet og som gir alle utsikt ned til sjøen og optimale solforhold.

SVANE illuplan

Illustrasjonsplan, nord er til høyre.

  • Sted: Øygarden kommune
  • Oppdragsgiver: Svanevågen prosjektutvikling AS
  • Omfang: 261 daa, inkl sjø.
  • Tidsrom: 2016-2017 (regulering pågår)