VÅRE illustrasjonsplan

Illustrasjon av en tenkt byutvikling med nye byrom og aktiviserende programmer, bolig og næring, kultur, kino, undervisning, og med gode forbindelser til sentrum.

VÅRE Bergmannsgata

Byrommene utvikles med tanke på bedre kontakt til det øvrige Vestsida og til ny bebyggelse langs Bergmannsgata.

VÅRE Bussedalen

Vestidas nye sentrale byrom blir Bussedalen. Hasbergkvartalene utvikles rundt KRONA og området blir et tettere byområde med næringsliv og boliger, og gateliv

Våre gater og plasser, Kongsberg

Mulighetsstudie, analyse og medvirkning

Prosjektet for Vestida og Hasbergtjerndalen inngår i det nasjonale prosjektet ”Våre gater og plasser”, et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Riksantikvaren og her Kongsberg kommune.

Målet med oppgaven var å avdekke bytuviklingspotensial og muligheter til transformasjon av Hasbergtjerndalen, og samtidig åpne for en revitalisering og aktivering av Vestida når E 134 flyttes utenfor Kongsberg sentrum. Ønsket er å utvikle Hasbergtjerndalen til et bymessig område basert på kultur og ny næring, og tilpasse utviklingen til kulturmiljøet i Bergstaden. Gater og plasser for mennesker skal prioriteres, og målet er god tilgjengelighet for myke trafikanter og høy kollektivandel. Det undersøkes bedre tilgjengelighet mellom sentrale bydeler, og det foreslås ny gangbro over elva Lågen. Koblingen mellom Hasbergtjerndalen, Kirketorget og den historiske bydelen skal forbedres, og mulighetene for landskapsreparasjoner og kvaliteter rundt blå og grønn struktur er viktige i forhold til å transformere et område som i dag er på bilens og veitrafikkens premisser.

Hasbergtjerndalen og Kunnskaps og kulturparken ”KRONA” utgjør det sentrale området. Kongsberg kirke, Kirketorget og Bergseminaret med omkringliggende bebyggelse ligger på platået rett øst for dalen. Et av Norges mest verdifulle kulturmiljøer berøres og en kulturhistorisk analyse etter DIVE-prinsippet benyttes for kartlegging av handlingsrommet. Dette bearbeides videre i en mulighetsstudie som igjen skal gi føringer for kommende kommuneplanarbeid, område- og detaljplaner.