Oppdagelsen av Hovinbyen

- byplangrep for kommuneplan 2015

Plan- og bygningsetaten i Oslo inviterte til innspill for arbeidet med arealdelen i ny kommuneplan. Tre team ble valgt ut, der alt.arkitektur og Plan Urban utgjorde ett av disse. Vi ble tildelt et konsept kalt ”den byovergripende Ringbanebyen”.

Oslo er i sterk vekst, og prognosene tilsier at veksten vil fortsette. Dette betyr at det er stort behov for boliger, skoler, barnehager, arbeidsplasser, offentlige bygg – og ikke minst transport. Hvordan ser denne byen ut, og hvor finnes plassen?

”Ringbanebyen” er en øvelse i å se arealutvikling og transport i sammenheng. Målet med arbeidet er å vise hvordan kraftig vekst i befolkning kan håndteres sammen med måloppnåelse innen miljø – det vil i praksis si redusert bilbruk.

Hovinbyen_13 diagrammer sammensatt

Konsept for by- og transportutvikling

En grunnleggende problemstilling for kollektivtransport på bane er at trafikksystemet er strukturert symmetrisk om Oslo sentrum. Dette svarer ikke til hvor byens befolkning faktisk bor. Både i dag og i overskuelig framtid vil Oslos vekst antakelig komme på østkanten av byen. Dette gir en mismatch mellom kart og terreng som fører til at kapasiteten på T-banen i sør og øst er sprengt, mens det kjører halvtomme vogner i vest.

For å skape et tilbud som er tilpasset dagens befolking – og områdene der veksten sannsynligvis vil komme i framtida – må det etableres et system som er frigjort fra symmetriaksen om sentrum. Ringbanebyen er basert på et nett av ring-forbindelser for kollektivtransporten. Dette gir en mer fleksibel løsning som kan gi høy frekvens for transporttilbud og mulighet til å ta opp nye forbindelseslinjer i systemet.

Forskning viser at det avgjørende for økt gang- og sykkelaktivitet er nærhet til sentrum og tydelig bystruktur. For å oppmuntre til økt gang- og sykkeltransport bør byen vokse ut fra sentrum, ikke som flere isolerte drabantbyer.

Hovinbyen_13 oslo2030 kart

Ringbanebyen/Hovinbyen markert øst for dagens sentrum

Hovinbyen_13 bilde sammensatt

Ringbanebyen/Hovinbyen

Området som pekte seg ut er ”Hovinbyen”, i området Sinsen-Bjerke-Bryn. Hovinbyen har i dag store næringsområder med lav bygningsmessig verdi og arealeffektivitet. En transformasjon av dette området til tett by á la Torshov vil gi ca. 35 000 nye boliger. Da er alle eksisterende boliger og grøntområder bevart.

I forslaget betjenes Hovinbyen av en ny trikkering fra Sinsen til Bryn, sammen med økt kapasitet for busser på hovedvegnettet. Ring 3 bygges ned til en bygate gjennom området. Selv om kapasiteten for personbiler reduseres, viser beregninger at kapasitet for persontransport øker som følge av dette grepet.

Arbeidet viser at det er fullt mulig å håndtere vekst i befolkning og persontransport, samtidig med reduksjon i biltrafikk og klimagassutslipp. Dette krever imidlertid en omprioritering av tiltak som i dag ligger inne i Oslopakke 3, og en bedre balanse mellom fortetting og infrastrukturtiltak.

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
  • Samarbeidspartnere: Plan Urban
  • Omfang: planområde 20379 daa, 100 000 nye boliger og 6 mill m2 nytt næringsareal
  • Tidsrom: 2011
  • Prosjekttype: byutvikling, byplangrep, kommuneplan, vekst, arealutvikling, transportplanlegging
Se også: