Fortettingsstrategi for Fredrikstad

2019 - 2030

Fredrikstad kommune vil utarbeide en fortettingsstrategi som faglig grunnlag for revisjon av kommuneplanen. Intensjonen i gjeldende fylkesplan er å redusere presset på arealressursene ved å konsentrere ny utvikling til etablerte by- og tettstedsområder, og for transportpolitikken er det operative målet nullvekst i personbiltrafikken. Fortettingsstrategien skal følge opp disse målene gjennom styring av arealbruk og riktig fordeling av ny boligbygging.

Dagens kommuneplan legger til grunn at boligbyggingen skal fordeles med 50 % innenfor et definert byområde, 40 % innenfor tettstedsområdet i fylkesplanen, og 10 % som vedlikeholdende boligbygging i øvrige lokalsentre. Tall for boligbyggingen fra de siste 5 årene viser at kommunen er langt unna å nå sine målsettinger, og har derfor behov for en mer konkret strategi for fortetting, hvor den bør finne sted, og hvordan. Forslaget til fortettingsstrategi viser at potensialet - og verdien - av fortetting innenfor byområdet er langt høyere.

Strategien er et faglig arbeid som først og fremst vurderer hvor i Fredrikstad det er potensial for fortetting ut fra mål og føringer, samt vurderinger av egnethet og rekkefølge for ulike funksjoner. Anbefalingene er nedfelt i kart som kan anvendes i kommunens arbeid med prioriterte satsningsområder og byplangrep. Spørsmål om hvordan fortetting bør skje er behandlet i verktøykasse for fortetting i Fredrikstad, som er en delleveranse til strategien.

FF C soner

Grader av tilgjengelighet – gangbare soner omkring sentrum

FF B Analyse

Analyse av gangbarhet, morfologiske områder og kulturmiljø

  • Sted: Fredrikstad
  • Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune
  • Samarbeidspartnere: Civitas, NIKU, Elin Børrud, Erling Dokk Holm
  • Tidsrom: 2017-18
Se også: