InterCity Dovrebanen

Fagrapport for byutvikling og knutepunkt for stasjonene Stange, Hamar og Brumunddal.

I henhold til Nasjonal Transportplan skal Østlandets bo- og arbeidsmarked knyttes tettere sammen slik at veinettet og hovedstadsområdet avlastes. Jernbanestrekket fra Oslo til Lillehammer kjennetegnes av en flerkjernet bystruktur med stort og voksende befolkningsgrunnlag, og er en prioritert strekning for en kollektivsatsning som skal tilrettelegge for korte reisetider, høyere frekvens og økt pålitelighet. Det stilles myndighetskrav til kommunenes planlegging som skal legg til rette for knutepunkt med høy arbeidsplasskonsentrasjon og nærhet til områder med høy boligtetthet. Stasjonene skal også ha god tilgjengelighet for gående og syklende, og kobling til gater og byrom skal gi økt attraktivitet og effektive kollektivtilbud.

IC B stasjonsplassering

Utredning av ulike stasjonsplasseringer

Gjennom Stange og Brumunddal er det blitt utredet ulike traseer, men med stasjonsplassering omtrent som i dag. Gjennom Hamar sentrum er det utredet 3 ulike korridorer; en som tar utgangspunkt i dagens situasjon, en midt under sentrum ved CC-Stadion/Rådhuset, og en øst for sentrum ved Vikingskipet. Alternativet ved dagens stasjon har to trasealternativer; ett med bro utenfor Hamarbukta, og ett der jernbanen går i kulvert under Hamarbukta. På grunn av store politiske uenigheter utføres det nå en ny utredning med to av alternativene; vest ved dagens stasjon (kulvertløsning) og øst ved Vikingskipet.

Fagrapporten for byutvikling og knutepunkt oppsummerer i hvilken grad jernbanetiltaket kan tilrettelegge for attraktiv og bærekraftig by- og knutepunktsutvikling og hvordan utviklingen kan påvirke til ønsket måloppnåelse i forhold til prosjektets effekt- og samfunnsmål.

Stedsanalyser viser overordnede føringer i landskap og eksisterende situasjon for at utvikling skal kunne anbefales med god forankring til stedlige kvaliteter og omkringliggende områder. Alle kommunene har større arealreserver enn etterspørselen tilsier. Utarbeidede stedsanalyser og mulighetsstudier anbefaler og peker på hvordan kommunene kan støtte opp om jernbanetiltaket ved å tilrettelegge for kompakte bykjerner med blandet arealbruk rundt knutepunktet. Det er tatt utgangspunkt i dagens situasjon og gjeldende planer, og viser muligheter til stasjonsutforming og prinsipper for trafikk i stasjonens nærområder. Hovedmålet har vært å sannsynliggjøre byutvikling og vise hvordan grep og program kan bidra til økt bruk av miljøvennlige transportformer.

Fagrapporten er vedlegg til kommunedelplan for de berørte kommunene, og viser hvordan byutviklingen kan styres iht målsetninger i NTP og IC-prosjektet. Mulighetsstudiene danner grunnlag for bestilling av mer målrettede parallelloppdrag, som igjen kan bringe frem de optimale stasjons- og byutviklingsgrepene.

Brumunddal

IC C Brumunddal anbefaling

Brumunddal_anbefaling

IC D Brumunddal grep

Brumunddal_grep

IC E Brumunddal knutepunkt

Brumunddal_knutepunkt

IC F Brumunddal gs

Brumunddal_gang og sykkel

Hamar

IC G Hamar overordnet trafikk

Hamar_overordnet trafikk

IC H Hamar Vest målpunktbevegelse

Hamar Vest_målpunktbevegelse

IC I Hamar Vest Bro anbefaling

Hamar Vest bro_ anbefaling

IC J Hamar Vest Bro grep

Hamar Vest bro_grep

IC K Hamar Vest Bro knutepunkt

Hamar Vest bro_knutepunkt

IC L Hamar Vest Bro gs

Hamar Vest bro_gang og sykkel

IC M Hamar Vest Kulvert anbefaling

Hamar Vest kulvert_anbefaling

IC N Hamar Vest Kulvert grep

Hamar Vest kulvert_grep

IC O Hamar Vest Kulvert knutepunkt

Hamar Vest kulvert_knutepunkt

IC P Hamar Vest Kulvert gs

Hamar Vest kulvert_gang og sykkel

IC Q Hamar Midt målpunktbevegelse

Hamar Midt_målpunktbevegelse

IC R Hamar Midt anbefaling

Hamar Midt_anbefaling

IC S Hamar Midt grep

Hamar Midt_grep

IC T Hamar Midt knutepunkt

Hamar Midt_knutepunkt

IC U Hamar Midt gs

Hamar Midt_gang og sykkel

IC V Hamar Øst målpunktbevegelse

Hamar Øst_målpunktbevegelse

IC W Hamar Øst anbefaling

Hamar Øst_anbefaling

IC X Hamar Øst grep

Hamar Øst_grep

IC Y Hamar Øst knutepunkt

Hamar Øst_knutepunkt

IC Z Hamar Øst gs

Hamar Øst_gang og sykkel

Stange

IC Z1 Stange anbefaling

Stange_anbefaling

IC Z2 Stange grep

Stange_grep

IC Z3 Stange knutepunkt

Stange_knutepunkt

IC Z4 Stange gs

Stange_gang og sykkel

  • Sted: Stange, Hamar og Brumunddal
  • Oppdragsgiver: BaneNor
  • Samarbeidspartnere: Rambøll og Sweco
  • Tidsrom: 2015-2017
Se også: