STEDS struktur 1

Struktur

STEDS program 2

Program

STEDS landskap 3

Landskap

STEDS vern 5

Vern

STEDS mobilitet 4

Mobilitet

STEDS nærområder 6

Nærområder

Stedsanalyse (InterCity Hamar)

I forbindelse med planarbeidet for InterCity-strekningen Oslo - Lillehammer utarbeidet vi forenklede stedsanalyser for stoppene Stange, Hamar og Brumunddal. (Ill er fra analysen av Hamar)

Stedsanalyser gir et analytisk grunnlag til hjelp i plan- og konsekvensutredningsarbeid, og bidrar til å styre såvel utforming av knutepunktene som anbefalinger for fremtidig byutvikling og grep for bystruktur. Stedsanalysene er gjort enkle og kortfattet med tema valgt ut fra relevans til tiltaket, med mål om å finne overordnede føringer i landskap, historisk utvikling og eksisterende situasjon slik at stasjonsløsninger og knutepunkt utvikles med god forankring til stedlige kvaliteter og omkringliggende områder. I analysene legges det vekt på å belyse problemstillinger som tydeliggjør føringer for, eller som på annen måte har betydning for utvikling og evaluering av ny stasjon og evt. trasee i de tre kommunene.

Metodebruk

Stedsanalysene er basert på metodikken i Realistisk byanalyse - og komplettert med aktuelle tema. Metoden søker på bakgrunn av historisk forståelse av stedets fremvekst å beskrive arkitekturens ordensprinsipper slik de kommer til uttrykk i stedets form i dag. Formålet med analysemetoden er å kunne gi et generelt kunnskapsgrunnlag som videre utvikling kan forholde seg til. Analysen er realistisk, det vil si at den beskriver de faktiske omgivelsene slik de målbart fremtrer.

(Realistisk byanalyse er beskrevet i Miljøverndepartementets veileder for stedsanalyser fra 1993)

Se også: