IC H A persp1

Koigen og grønn sjøfront

IC H B persp2

Knutepunkt som urban sjøfront, sett fra Tjuvholmen

InterCity Dovrebanen

Hamar: muligheter og fremtidsillustrasjoner av stasjonsalternativ vest med kulvert under Hamarbukta

Iht. utredningen fra Sweco/Rambøll/alt., ble Bane Nors anbefaling for ny stasjon i Hamar alternativ vest med kulvert under Hamarbukta. Alternativt med bro over Hamarbukta. Dette gir muligheter for store nye utbyggingsarealer mellom Strandgata og kulvert, som legger til rette for ønsket by- og knutepunktsutvikling sett i forhold til prosjektets effekt- og samfunnsmål. De to andre alternativene ble ikke anbefalt pga for lang avstand til sentrum i K3, og for mye rasering av eksisterende bebyggelse i K2.

Hamars befolkning og politikere var ikke fornøyd med anbefalingen, og er spesielt bekymret for inngrep på Koigen, som er det ene området alle fremhever som et sentrumsnært sted de liker å være.

Det er derfor utarbeidet ytterligere illustrasjonsmateriale for å belyse de kvaliteter og muligheter alternativet med kulvert under Hamarbukta har. Illustrasjonene viser hva den ønskede utnyttelsen i betingelsene for alternativet innebærer og muligheter som ligger i dette. Kvaliteter som urban sjøfront og by møter vann ved Tjuvholmen, full tilgjengelighet fra byen til Koigen og sammenhengende kyststi, er illustrert. Det er særlig et poeng å få frem at byen får tilbake en enda bedre Koigen etter endt anleggsfase.

IC H C illuplan1

Park til byen

IC H D illuplan2

Vann til byen

IC H E illuplan3

Torget til Mjøsa

IC H F illuplan4

Grønn bro

Stasjonsalternativet vil gi byutvikling mellom Strandgata og kulvert, i tillegg til en omforming av Hamarbukta. En kunstig Hamarbukt vil kunne gi vannspeil helt opp til Strandgata hele året, i motsetning til i dag, hvor den pga liten vannmengde i Mjøsa ofte er tørrlagt. Kontakt med-, blikk utover- , og lys fra Mjøsa er viktig for Hamaringene. Hamar sentrum heller nedover mot Mjøsa, noe som gir gode siktforhold i hele kvadraturen. Strandgata ligger lengst nede og nærmest Mjøsa og jernbanelinja. En kulvert vil naturligvis gi mindre opplevelse av innsjøen fra Strandgata. Det er laget illustrasjoner fra alle siktlinjene fra Strandgata mot Mjøsa for å illustrere virkningen av selve kulverten og knutepunktet.

IC H G siktdia K13b

Stiplet linje viser område hvor kulvert hindrer sikt til Mjøsa. Fra Torggata er Mjøsa synlig.

Illustrasjonene er skissemessige perspektiver som viser mulig byutvikling fylt med byliv. Perspektivene er basert på illustrasjonsplan nr 1, som er nærmest dagens Kommuneplan.

IC H H persp3

Strandgata ved jernbanestasjonen

IC H I persp13

Strandgata X Enggata

IC H J persp12

Strandgata X Vangsvegen

IC H K persp4

Strandgata X Håkons gate

IC H L persp11

Strandgata X Sverres gate

IC H M persp5

Strandgata ved Triangelplassen

IC H N persp10

Strandgata X Bekkegata

IC H O persp9

Storhamargata X Lille Strandgate

IC H P persp8

Enden av Skappelsgate

IC H Q persp7 A

Skappelsgate mot Koigen

IC H R persp7 B

Koigen mot byen

IC H S persp7 C

Brygga mot byen

IC H T persp6 B

Brygga mot byen, lenger vest

IC H U persp6 A

Storhamargata enden i vest

IC H V persp0

Hamarbukta sett fra bygg ved Stortorget

IC H W persp16

På toppen av kulverten

Enkle diagrammer fra de mest viktige siktlinjene som viser før/etter:

IC H Y dia stasjonen før

sikt til Mjøsa fra stasjonen, eksisterende situasjon

IC H Y1 dia stasjonen etter

sikt til Mjøsa fra stasjonen, med kulvertalternativ

IC H Z1 dia håkonsgate før

sikt til Mjøsa fra Håkons gate, eksisterende situasjon

IC H Z dia håkonsgate etter

sikt til Mjøsa fra Håkons gate, med kulvertalternativ

IC H Æ1 dia triangelplassen før

sikt til Mjøsa fra Triangelplassen, eksisterende situasjon

IC H Æ dia triangelplassen etter

sikt til Mjøsa fra Triangelplassen, med kulvertalternativ

IC H Ø1 dia stortorget før

sikt til Mjøsa fra Stortorget, eksisterende situasjon

IC H Ø dia stortorget etter

sikt til Mjøsa fra Stortorget, med kulvertalternativ

  • Sted: Hamar
  • Oppdragsgiver: Bane Nor
  • Samarbeidspartnere: Rambøll og Sweco
  • Tidsrom: 2016
Se også: