NSB 7 konsept ny

Konseptdiagram

NSB kompetansesenter

Et forbildeprosjekt for FutureBuilt

NSB Kompetansesenter er viktig for NSBs utdanning, og skulle helt fra start av programmering bidra til å styrke NSBs identitet. Parallelt med utvikling av bygget ble det også gjort innkjøp av nye Flirt-togsett fra Sveits for atskillige milliarder. Form og farge i bygg ble derfor samkjørt med de nye togsettene, og alt. deltok i diskusjon om design og utvikling av NSBs fremtidige profil. Bygget signaliserer kontinuitet for bedriften og viser en tydelig respektfull holdning til personalet, til ny teknologi og ikke minst til miljøet!

Bygget inngår i en situasjon av eldre bevaringsverdige industribygg i tegl, der plassering, formalt uttrykk, materialer og farger tilføre området særlige kvaliteter. Bygget viderefører dermed karaktertrekk fra stedets industritradisjon, og styrker stedets identitet.

Plasseringen gir mulighet for å beholde andre historiske bygg, og skape rom for å omprogrammere nabobygg i stedet for å rive. Grepet åpner for nye romlige sammenhenger og gir grunnlag for aktiv bruk. Valg av saltaksformen med tydelige gavlvegger, og materialbruk preget av robuste og industrielt tilvirkede overflater som kan tåle tidens tann, bidrar til at bygget blir en ny brikke i det gamle jernbaneverkstedet på Sundland.

Kompetansesenteret er Norges første næringsbygg med et energiforbruk på under 70 kWh/m² pr. år (målt etter lang bruk er fortsatt 69 kWh/m² pr. år) samtidig som det innfrir passivhuskravene. Sterkt fokus på grønt byggeri er kombinert med fokus på universell utforming og gir et bygg der materialer og løsninger er trivselsfaktorer for byggets brukere.

Campus avgrenses av eksisterende bebyggelse og nybygg for NSB. For å skape en romlig god kontakt mellom byrommene valgte vi å brannsikre en del av bygg som sto svært nært, og gjøre dette til et uterom under tak, og skape en av to «portaler» til området.

Bygget fikk Drammen kommunes byggeskikkpris, hederlig omtale, og er et forbildeprosjekt for Future Built, og brukt i litteratur om energi- og miljøvennlig byggeri, (og Einar har holdt svært mange forelesninger om bygget).

https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/NSB-Kompetansesenter

Viktigste miljøgrep:

  1. - enkelt volum med høy tetthet
  2. - enkle og få materialer med lite eller ingen emisjon
  3. - solskjerming med perforerte plater og colt-finner som åpner og lukker i tråd med daglys og kulde
  • Sted: Sundland, Drammen
  • Oppdragsgiver: ROM Eiendom as
  • Samarbeidspartnere: Landskapsfabrikken, Hindhamar as, Grønn byggallianse, Rambøll m.fl ing.fag.
  • Omfang: 7113 m2
  • Tidsrom: 2008 - 2010
  • Prosjekttype: programmering, medvirkning, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, byggeplassoppfølging