SUND R kart

Sundland, på sørsiden av Drammenselva

SUND R hovedbilde

Transformasjon av Jernbaneverkstedet

SUND R illuplan

Illustrasjonsplan

SUND R regplan

Reguleringsplan

SUND R oversikt

Oversiktsbilde, sett fra vest

SUND R campus

Campus, med NSB skolen fremme til høyre

Sundland, detaljregulering

Transformasjon av jernbaneverkstedet på Sundland ble aktualisert for å innpasse ny fotballstadion for Strøms­godset. Etter idédugnad vant alt. byutviklingsoppdraget for utvidesle av Drammen sentrum og komplettering av byens ringveg med ny forbindelse til Rv 134 via Tilfartsvei Vest. Det er også vist ny forbindelse vestover mot Gulskogen, ca 800 boliger, parker, lokalsenter, kulturbygg, hotell og ulike næringsbygg, samt kunnskapsaksen mellom Campus Sundland og Union Brygge. Stadion for Strømsgodset ble tatt ut av planene og ga mulighet for en trinnvis og dynamisk utviklingsstrategi, med større vekt på bevaring av bebyggelse som gir Sundlands særpreg. Alt. var ansvarlig for byforming og reguleringsprosess med konsekvensutredning for bystruktur, stadion/handel, boligkvalitet, Campusområde, grønnstruktur og overvann. Innenfor planen har alt. bygget NSB kompetansesenter.

  • Sted: Sundland, Drammen
  • Oppdragsgiver: ROM Eiendom
  • Samarbeidspartnere: Norsam og Civitas
  • Omfang: areal: 300 daa / ny bebyggelse: 400 000 m2 bolig og næring
  • Tidsrom: 2009-2014
  • Prosjekttype: Detaljregulering, byforming, konsekvensutredning, analyser, infrastruktur, transformasjon
Se også: