Sundland - ny strategi

Endring av planforutsetninger gir nye muligheter; - fra stort vei- og stadionprosjekt til dynamisk planprosess der en bygger videre på eksisterende aktivitet og hvor midlertidighet, mangfold og fleksibilitet blir stikkord.

SUND S snitt

5 tårn for å kunne bevare lav industribebyggelse samtidig som utnyttelsen opprettholdes.

Det ønskes å bevare områdets teglbebyggelse og industri-identitet. 5 tårn foreslås for å kunne beholde industrihallene uten at samlet utnyttelse går ned. Grepet gir mulighet for flere byboliger, som vil kunne bidra til 24-timersliv i gater og byrom.

Ny struktur er basert på reduksjon av veiareal (28%), som gir større utbyggingsfelt og mulighet for utvikling av sammensatte programmer, og fokus på gode bevegelseslinjer for gående og syklende. En intern grønn gate gir sammenheng og aktivitet mellom feltene, byrommene og funksjonene, samt øker andel myke trafikanter inne på Sundland.

SUND S gs

Fokus på myke trafikanter inne på området.

SUND S Byrom

Gode sammenhenger med bygate og aktiviserte byrom

SUND S nettverk

Et finmasket nettverk av gater, byrom, byboliger og publikumsretta funksjoner skal bidra til liv på gateplan over døgnet.

  • Sted: Sundland, Drammen
  • Oppdragsgiver: ROM Eiendom
  • Omfang: 300 daa
  • Tidsrom: 2014 (ny strategi på grunnlag av planforslag for Sundland fra 2009)
  • Prosjekttype: byforming, mulighetsstudie, høyhusstrategi, transformasjon, infrastruktur, bevaring
Se også: