Se på Hamar!

En mulighet til fremtidsrettet utvikling av Hamar sentrum og knutepunkt.

Rambøll og Sweco har avtale med Bane Nor for utvikling av Inter City mellom Stange og Lillehammer. Alt. er fagansvarlig for by- og knutepunktsutvikling innenfor denne avtalen, der ett av delprosjektene har vært; mulighetsstudie for å vise potensiell byutvikling rundt anbefalt stasjon på Hamar, som er alternativ vest med kulvert under Hamarbukta.

I tråd med Nasjonal Transportplan, Kommuneplan for Hamar 2011-22 og føringene for utbygging av Inter City jernbane på Østlandet, er miljøvennlig byutvikling gitt stor verdi i dette studiet av fremtidens Hamar. Kommunedelplan for sentrum og strandsonen, samt en situasjon med ferdig regulerte tomter nær stasjonen har i tillegg vært viktige for prioriteringer og valg vi har gjort.

IC Mu B vinterbyen

Vinterbyen Hamar

IC Mu C sommerbyen

Sommerbyen Hamar

IC Mu D dia vinter

Klimatiserte byrom og bygater gir hyggelige steder for opphold også på vinteren

IC Mu E dia sommer

På sommeren åpner byen seg mot aktiviteter i tilknytning til Mjøsa

Dagens stasjon utvikles til et moderne knutepunkt midt i det nye Hamar. Det etableres et nytt landskap mellom sentrum og Mjøsa der jernbanen dykker ned, som åpner for store arealressurser i forlengelse av den historiske bykjernen. Dette landskapet blir byens viktigste ressurs for konsentrert byvekst i nær tilknytning til kollektivtransport, samtidig som det legger til rette for utvidelse av strandsonen med urban sjøfront og større friområder, også i tilknytning til Koigen. Byen videreutvikles med grunnlag i eksisterende kvaliteter, og gir en gang- og sykkelbasert bykjerne rundt Strandgata som blir ny tosidig hovedgate. Studien viser mulighet for minst 1.000 nye boliger og over 11.000 nye arbeidsplasser innenfor en blå-grønn ramme der ny Bypark gir sikt og kontakt mellom byen og livet i gatene og Mjøsa og livet ved Koigen.

IC Mu E dia grep

Byen til Mjøsa – Koigen til byen; Koigen og det blå-grønne møter byen inn mot Stortorget, byen møter Mjøsa gjennom ny byutvikling

IC Mu F dia sikt

Nytt landskap, siktforhold og utbygginsfelt: Ny bebyggelse legges der siktforhold endres som følge av nytt kulvertlandskap, mens åpent parkrom etableres der siktforhold er lik dagens eller bedre.

IC Mu G dia struktur

Utvidelse av den historiske og vellykkede kvartalstrukturen

IC Mu H dia glidelås

Strandgata er hovedgate i byen og forbinder ny byutvikling med eksisterende by

IC Mu I dia byrom

Jevn fordeling av gode byrom. Det gangbaserte sentrum utvides i tråd med eksisterende skala og rytme

IC Mu J dia fortetting

Fortetting rundt knutepunkt og etablering av tosidighet med ny bydel langs vannet og på Tjuvholmen

IC Mu K dia avstand

Programmering etter ABC-prinsippet. Arbeidsplasser plasseres nærmest knutepunktet og tilrettelegger for bruk av miljøriktig transport. Mellom knutepunkt og bolig er det plassert næring som passeres på vei til og fra reisen.

IC Mu L dia resultat

Byen rundt Hamarbukta, byrom og aktiviteter. Ved strategisk plassering av aktiviteter og målpunkter stimuleres det til å gå og sykle over større avstander. Gangavstander føles kortere når det skjer noe på veien

  • Sted: Hamar
  • Oppdragsgiver: BaneNor
  • Samarbeidspartnere: Rambøll og Sweco
  • Tidsrom: 2016
Se også: