FMV B3 oversikt1

Skisseprosjekt til regulering ( 3D Estate )

FMV B3 oversikt2

Skisseprosjekt til regulering ( 3D Estate )

FMV B3 oversikt3

Skisseprosjekt til regulering ( 3D Estate )

FMV felt B3

Skisseprosjektet inngår som del av større arbeid for å belyse potensialet for boligbasert byutvikling rundt den store tørrdokka på FMV. Flere arkitekter har vært involvert for å belyse de ulike tomtene.

Dette studiet for felt B3, like sør for Solplassen og Dokka, følger opp føringene i revidert kommuneplan, som åpner for høy utnyttelse og stor byggehøyde.

Skisseprosjektet viser en kombinasjon av lave og høye bygg som skaper arkitektonisk sammenheng mellom den store skalaen i eksisterende verftsanlegg, og den nye skalaen boligfunksjonen tilfører. Oppdelte volumer og variasjon i byggehøyde skaper gode lysforhold både på fasader og uteområder. Utadrettet virksomhet legges på viktige hjørner mot byrommene innerst i Dokka, i tillegg gir konseptet mulighet for å innpasse fleksible næringsarealer/fellesarealer i terrengsnittet, mellom dokk-kant og gårdsrom. Terrengsnittet kan i tillegg utnyttes for å få gårdsrom over flere nivåer, med gode kvaliteter for fellesskap, opphold og lek.

Dagens industri-skala

B3 1

Felt B3 ligger sør for dokka, der Sveisehall 3 er plassert i dag.

B3 2

Tørrdokka er 40 meter bred

B3 4

Kraner, kanter og kranbaner. 2 kraner skal bevares.

FMV Vest Foreløpig oversiktsplan A1 30 lowres

Plan for ny struktur

Høy utnyttelse

Ny utvikling skal gi området en ny skala, og fremstå mindre fremmedgjørende enn dagens konstruksjoner. På tross av høy tomteutnyttelse skal prosjektet gi stor variasjon av leiligheter og uteområder med gode lysforhold. Derfor blir bare ca halvparten av byggene dratt opp mot de angitte 11-etasjer. Resten av bebyggelsen foreslås lavere og mer knyttet til bakken.

Det er brukt Spacemaker som verktøy for å sammenligne alternativer og vurdere sikt og solforhold.

Variasjon i leilighetstyper og boform

Boenheter i de høye byggene (11 etg) vil ha særskilte kvaliteter som lys og utsikt, boenheter i lavere bygg (3-5 etg) har særskilte kvaliteter knyttet til bakke og grønt, og nærhet til naboskapsrom (fellesfunksjoner ute og inne, hager og gårdsplasser).

Tilgjengelige tak og høydesprang

De lave byggene vil utgjøre en viktig del av utsikten fra de høyere. Med tanke på dette, samt å gi de bakkenære leilighetene rikelig med tilgang til felles/private hagerom og uteromsaktivitet, legges det opp til å utnytte tomtas fallforhold og lage definerte høydesprang. De lave takene blir grønne og lagt til rette for bruk, og alle kanter åpner for lys inn til sykkelparkering og andre fellesfunksjoner som kan innpasses i snittet.

  • Sted: Kråkerøy, Fredrikstad
  • Oppdragsgiver: Selvaaag Bolig ASA, Jotne Eiendom AS
  • Samarbeidspartnere: Studio Oslo landskapsarkitekter
  • Omfang: 11,6 daa, ca 35 500 m2 BRA boliger, med muligheter for forretning og utadrettet virksomhet
  • Tidsrom: jan-mai 2020
Se også: