FMV12 1 illuplan

Illustrasjonsplan

FMV12 3 generatorer

Strategi for igangsetting, med fokus på å utvikle byen rundt aktivitet i sentrale byrom

FMV - en bærekraftig bydel

Mulighetsstudien for Fredrikstad Mekaniske Verkstad (FMV) følger opp Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023, og belyser utvikling av 800 daa industriområde til ny berekraftig bydel iht kriterier i BREEAM Communities og Fremtidens byer.Studien er et innspill til pågående og fremtidige planprosesser i kommunen, og har som mål å være kunnskapsbyggende som prosess for grunneiere, politikere og kommunens administrasjon.

FMV-området blir ny bydel med nær tilknytning til Fredrikstad sentrum, med utgangspunkt i korte reiseveier. Det legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser til sentrum, befolkningsgrunnlag for et godt kollektivtilbud, et lokalt basert og bærekraftig næringsliv, ny bebyggelse med redusert energibehov, bygg og byrom som rommer et bredt aktivitetstilbud, byforming tilpasset klimatiske forhold og fremtidige klimaendringer. Bydelen FMV skal ha lokale tilbud som reduserer bruk av privatbil, forbruk og avfallsmengder.

FMV12 2 matrisen

Utviklingsmatrise (Cowi)

  • Sted: FMV, Fredrikstad Mekaniske Verksted
  • Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune, Værste as og Jotne as
  • Samarbeidspartnere: COWI, Norsam, Vista analyse, Norconsult
  • Omfang: 650 daa
  • Tidsrom: 2012
Se også: